Szöveg

  1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

gátéri Szent – Anna katolikus templom

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Helyi Értéktár Bizottság Gátér

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím: 6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám: 06-76-426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése Szent – Anna katolikus templom Gátér
  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód X épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás
  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

Gátér, Szabadság u.11.

  1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság
  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Gátérpuszta, a régi Kisszállás 1924) május 1-én alakult községgé. Mivel az új község tisztán katolikusokból állt, a lakosság megindította az egyházi szervezkedést is, teljes egyértelműséggel és méltó lelkesedéssel elhatározta és kimondta, hogy az Isten dicsőségére templomot épít. Az új templom építési költségeinek összegyűjtése Szelepcsényi András félegyházi lelkész agilis munkájának köszönhető, aki maga is nagy összeggel járult hozzá az alapításhoz. A rendkívül szép templomot August József budapesti műépítész gót stílusban építette fel.

A templomépítés költségeit, kb. negyvenezer aranykorona értékben, közadók módjára vetették ki és szedték be, hogy szegény és gazdag arányosan vegye ki a részét az áldozatból. Viszont, hogy egyszerre ne legye nagy a megterhelés, kölcsön útján 15-20 évre osztják el a terheket úgy, hogy egy kat. holdra alig esik több járulék évenként egy kiló búzánál. 1929.szeptember 1-jén délután 4 órakor Toldy Jenő apát, esperesplébános felszentelte a község új harangjait. A templomszentelésre 1929. szeptember 15-én került sor.

A gátéri templom 8 méter magas oltára és a szószék remekmívű tölgyfából készült.

A történelem 80 éve látható nyomokat hagyott a falakon belül és kívül. Gátér község lakóinak lelkesedése a templom felszentelése után sem lohadt. Összefogásuk, önzetlen adományaik nyomán plébánia épült a templom mellé. A templomban lett villanyvilágítás, vezetékes fűtés. Javították a tetőt, újra festették a falakat, pedig még állandó plébánosa sem volt a Szent-Anna templomnak. Évenként, kétévenként váltották egymást a község papjai.

A II. világháború sem kímélte a hitéletet. Bár látható sérüléseket nem szenvedett a templom, a lélek láthatatlanságában még ma is őrzi a háború rombolását. Politikai hatalmak igyekeztek Isten házát idegenné tenni ez emberek számára. Anyagi és erkölcsi értelemben is nehéz évek voltak. Mégis élt a templomunk, szépült fejlődött. Legnagyobb érdeme ebben talán Tóth Árpád atyának volt, aki 1967 szeptemberétől, 1998 tavaszáig látta el a lelkipásztori teendőket. Mintegy harminc esztendőn át keresztelte, eskette és temette Gátér lakóit.

Községünk papjai:

Szelepcsényi András

Zámbó Dezső

Lantos Lajos                      1957.december.26.

Zámbó Dezső                    1948. május 17.

Fekete István                     1952. szeptember 30.

Bercsényi László               1955. szeptember 1.

Bartos Béla                                    1958. december 30.

Kemény Lajos dr.              1963. szeptember 4.

Knapcsek Sándor             1965. augusztus 30.

Tóth Árpád                                    1968. szeptember 10.

Tölgyes Ferenc                 1997. augusztus 20.

Stein Ernő                          1998.január 1.

Tölgyes Tibor                    1999. január 1.

Bajkó Zoltán                     jelenleg is.

A történelem kereke tovább forog, a fejlődés folytatódik. A rendszerváltás óta fokozatosan visszakerült a hit és a vallás méltó helyére. A lakosság számára újra fontos a templom épsége. Az utóbbi években Gátér népe sokat áldozott a Szent – Anna templomra is. Az ablakokra hőszigetelő üveg került, középen az aranyszínű kereszttel, mely messzire hirdeti Jézus fényét és áldozatát.

Védőszentje Szent Anna, így minden évben Anna napkor, július végén tartják a templom búcsúját.

Gátér község ma élő hívei köszönetüket és tiszteletüket fejezik ki azon ősök és elődök iránt, akiknek önzetlensége, jószándékú segítése példamutató a jövő számára.

  1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A gátéri Szent – Anna templomnak a helyi katolikus vallási élet központjaként, szakrális értékként és központi elhelyezkedése alapján méltó helye van a település helyi értéktárában.

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Kivonat