Szöveg

 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

 

Javaslat a

Temetői kereszt

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Jánosiné Gyermán Erzsébet

…………………………………………….

Gátér, 2016. április 22.

(P. H.)

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Gátéri Települési Értéktár Bizottság

 

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:           Jánosiné Gyermán Erzsébet

Levelezési cím:      6111 Gátér, Petőfi Sándor u.16.

Telefonszám:         06-76/426-220

E-mail cím: gater@freecomp.hu

 

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

 1. A nemzeti érték megnevezése

     Temetői kereszt

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód X épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

Községi temető, Gátér

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
  X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

 

Gátér község 1924. május 1-jén lett önálló közigazgatási egység. Addig csupán tanyaközpontként létezett, a történelem és a környékbeli nagybirtokosok között dobálózva a tulajdoni viszonyokat illetően. Történelmi hagyományai, sem kulturális, sem építészeti hagyományai nem tudtak kialakulni. Ha volt is, nem dokumentálták, így nagyon kevés emlék maradt meg a jelenkor számára.  A község önállóvá válásának évében kezdődött a templom építése, és abban az évben emeltette egy nagybirtokos család azt a kőkeresztet, amelyet most javaslok a település építészeti értéktárába felvenni.

A kőkereszt a községi temetőben áll. Az évtizedek során az időjárás erősen megviselte, de 2014-ben sikerült felújítani. A feliratot tartalmazó agyagtábla ugyan már darabokban hevert a kereszt tövében, de annyira össze tudtuk rakni, hogy elolvashatóvá vált az írás, és egy márványtáblába vésve további hosszú évtizedekre biztosítottuk a megőrzését.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 

Gátér községben ez a kereszt az egyike azon építészeti alkotásoknak, amelyek a régmúltat

őrzik a település lakossága számára. Ezek megőrzése, értékük köztudatba adása, erkölcsi

jelentőségük megőrzése, továbbadása a felnövekvő generációk számára minden gátéri lakos

kötelessége.  Ehhez igen jó eszköz és lehetőség a kereszt felvétele a település értéktárába az   építészeti emlékeink közé.

7.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

III.

MELLÉKLETEK

 

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

 

 1. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

 

 1. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat